0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Voer een zoekopdracht in

Algemene Voorwaarden OCPE

Algemene Voorwaarden Opleidingscentrum Permanente Educatie (OCPE)

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen OCPE en deelnemers betreffende deelname aan, het gebruik van: cursussen, trainingen, studiedagen, webinars en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden OCPE niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

2. Inschrijving en totstandkoming van een overeenkomst
De inschrijving komt tot stand door het invullen van het “Inschrijfformulier” op de website van OCPE en een aanvaarding van de inschrijving middels “Bevestiging Inschrijving” door OCPE.
De inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij overschrijding van het aantal deelnemers zullen degenen die niet meer aan de workshop deel kunnen nemen, hierover zo spoedig mogelijk ingelicht worden.
Uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer een uitnodigingsbrief met eventueel cursusmateriaal.

3. Prijzen
Alle door OCPE in rekening gebrachte cursusprijzen zijn excl. BTW.
Daarin is het inschrijfgeld inbegrepen: 50 Euro (excl. BTW) bij studiedagen en workshops en 15 Euro (excl. BTW) bij webinars.
In de prijs zijn inbegrepen: cursusmateriaal, lunch (bij een dagprogramma), koffie, thee, frisdrank en eventueel een eenvoudig avondmaal bij een avondprogramma.

4. Betaling
De betaling voor een cursus dient drie weken voor aanvang cursus te zijn voldaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
De betaling dient te gebeuren via een overboeking naar de rekening van OCPE.
Bij niet tijdige betaling is de deelnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is deelnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten ad 15% verschuldigd. Tevens wordt de deelnemer uitgesloten van deelname van betreffende studiedag, training, workshop of webinar.

5. Annulering door OCPE
OCPE kan wegens onvoldoende deelnemers een cursus of workshop annuleren tot uiterlijk drie weken voor aanvang.

Binnen drie weken voor aanvang cursus of workshop kan OCPE nog een cursus of workshop annuleren wegens ziekte van de trainer of niet beschikbaar zijn van de locatie. In dit geval wordt de deelnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
Bij het niet doorgaan van een training of workshop wegens hierboven genoemde omstandigheden wordt de overeenkomst ontbonden en de deelnemer ontvangt het betaalde cursusgeld terug. OCPE zal zich inspannen dezelfde cursus aan te bieden en zal de betrokkenen daarvan op hoogte brengen zo dat ze zich alsnog voor de cursus kunnen inschrijven.

6. Annulering door deelnemer
De deelnemer heeft het recht om de deelname te annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden via een mail bericht aan info@ocpe.nl met als onderwerp ‘Annulering deelname cursus (titel cursus) d.d. …. ‘ met opgave van reden annulering.

Bij annulering door de deelnemer tot 8 weken voorafgaand aan de cursusdatum wordt de cursusprijs onder inhouding van het inschrijfgeld aan de deelnemer geretourneerd.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training of workshop is de deelnemer verplicht 50% van de cursusprijs te betalen .
Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training of workshop is de deelnemer verplicht 100% van de cursusprijs te voldoen.
Ook bij verhindering wegens medische gronden of andere onvoorziene gevallen blijft onderstaande regeling onverkort van kracht. In deze gevallen kan wel een plaatsvervanger worden gestuurd. De plaatsvervanger volgt de training onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer.

7. Beëindiging overeenkomst – koop op afstand
Gedurende 14 kalenderdagen heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit dient schriftelijk (per brief of per E-mail) gedaan te worden. U kunt ook gebruik maken van ‘Formulier voor ontbinding /herroeping’. Klik hier om dit formulier te downloaden.
Geen recht op ontbinding van een koop bestaat als de cursus is aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

8. Cursusprogramma
OCPE behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen plaats, tijd en locatie te wijzigen. In dit geval wordt de deelnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
OCPE behoudt zich het recht wegens zwaarwegende redenen de geplande trainer/docent te vervangen en wijzigingen in het programma aan te brengen.

9. Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal is in de prijs inbegrepen. Het materiaal wordt voor de aanvang van de cursus aan de deelnemers toegestuurd (per post of digitaal), dan wel aan het begin van de cursus uitgereikt en mag worden behouden.
Het cursusmateriaal wordt verstrekt na het betalen van de cursusprijs .

10. Auteursrecht en maken van opnames
Al het materiaal dat tijdens een cursus wordt verstrekt c.q. gehanteerd is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OCPE in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) training is niet toegestaan. Uitzondering hierop is opnameapparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de cursus of workshop.

11. Certificering en registratie PE-punten bij het Bureau Wbtv
OCPE zal na beëindiging van een training of studiedag aan de deelnemer een certificaat (= bewijs van deelname) overhandigen. Een deelnemer ontvangt tevens een document met alle informatie benodigd voor het registreren van het behaalde aantal PE-punten op het digitale platform.

12. Last minute aanbiedingen
Via Last minute aanbiedingen worden studiedagen of andere vormen van opleidingsactiviteiten met een speciale korting aangeboden. Deze korting geldt uitsluitend voor de workshops die op de site van OCPE als ‘Last minute aanbieding’ vermeld staan. Voor deze aanbiedingen gelden de volgende voorwaarden:

Na inschrijving is annulering niet meer mogelijk
Last minute korting betreft slechts een beperkt aantal plaatsen
Last minute korting is niet van toepassing op reeds gemaakte inschrijving
13. Aansprakelijkheid
OCPE zal de gegeven training of workshop naar beste inzicht en vermogen (laten) uitvoeren.
OCPE, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de deelnemer mocht lijden door of tijdens de training of workshop, behoudens opzet of grove schuld van de OCPE.

14. Persoonsregistratie en privacy
Door het aangaan van een overeenkomst met OCPE wordt aan OCPE toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de inschrijving verkregen persoonsgegevens.

Algemeen
Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en verzamelen persoonsgegevens waarvoor wij een rechtmatige grondslag hebben. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens met passende technische en organisatorische maatregelen zijn beveiligd. Daarbij streven wij ernaar alle maatregelen up to date te houden teneinde uw persoonsgegevens correct te kunnen beveiligen.
Ook aan de door ons ingeschakelde derden leggen wij verplichtingen op om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
Uw persoonsgegevens delen we niet met andere bedrijven tenzij wij wettelijk daar toe worden verplicht of u toestemming heeft verleend.
U kunt ons mailen om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Wij zullen spoedig, doch binnen vier weken, met een optie tot verlenging van de termijn met eenmaal vier weken, op uw verzoeken reageren.

Datalek
Mocht er ondanks al onze inspanningen om uw persoonsgegevens te beveiligen zich toch een datalek voordoen, dan zullen we u spoedig hiervan op de hoogte nadat wij kennis hebben genomen van het datalek. Het datalek zullen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek ontslaat u niet van uw verplichtingen uit de overeenkomst, welke u met ons hebt gesloten, tenzij u kunt aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van opzet of grove schuld van onze zijde.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer door ons bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering en afhandeling van uw deelname aan een activiteit, tenzij wij anders wettelijk verplicht zijn.

Aansprakelijkheid
Indien wij onverhoopt mochten tekort schieten in de naleving van de AVG of deze algemene privacy voorwaarden dan kunt u ons aansprakelijk stellen voor directe schade als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst met u. Onze aansprakelijkheid is echter te allen tijde beperkt tot het bedrag dat u in de 3 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling aan ons heeft voldaan en voorts is onze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen onze aansprakelijkheidsverzekeraar in het concrete geval uitkeert.

15. Evaluatie
Elke workshop of studiedag wordt afgesloten met het invullen van een evaluatieformulier. Elke deelnemer kan (anoniem) aangeven hoe hij de betreffende workshop of cursus en de interactie met andere deelnemers beoordeelt. Beoordelingen en suggesties kenbaar gemaakt tijdens de schriftelijke evaluaties en in (informele) besprekingen worden door OCPE uitgebreid gewogen en de conclusies worden aangewend ter verbetering van de betreffende cursus.

16. Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over onze diensten dan kunt u uiterlijk 4 weken na de activiteit een klacht indienen. We verzoeken u een duidelijke omschrijving van uw klacht te geven en deze per post te zenden naar: OCPE, t.a.v. klachtencommissie, M. Yourcenarstraat 9, 1102 AJ Amsterdam, of per E-mail naar: info@ocpe.nl . Binnen 14 dagen ontvangt u een schriftelijke reactie. Indien het onderzoeken van uw klacht langer gaat duren dan 14 dagen, dan wordt u daarover tijdig in kennis gesteld met opgave van de termijn waarin de klacht wordt behandeld.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u binnen 4 weken na ontvangst van het antwoord van OCPE in beroep gaan. In dit geval zal een onafhankelijke derde die niet werkzaam is bij OCPE als beoordelaar optreden. Mocht dit niet tot een bevredigende resultaat leiden, kunnen partijen het geschil aan de bevoegde rechter voorleggen.
Niet tijdig indienen van de klacht of niet tijdig aantekenen van beroep zal leiden tot niet ontvankelijkheid van de klacht.

17. Slotbepalingen
Op alle overeenkomsten tussen OCPE en haar cursisten is het Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, 15 juli 2018

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Wanneer u geen keuze maakt maar wel gebruik maakt van deze website gaan wij er van uit dat u de cookies heeft geaccepteerd.